مقایسه ادراکات و انتظارات بیمه شدگان از کیفیت خدمات سازمان های بیمه گر پایه کشور در استان مرکزی با استفاده از مدل سروکوآل (مطالعه موردی: سازمان بیمه ایران)

مقایسه ادراکات و انتظارات بیمه شدگان از کیفیت خدمات سازمان های بیمه گر پایه کشور در استان مرکزی با استفاده از مدل سروکوآل (مطالعه موردی: سازمان بیمه ایران)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه ادراکات و انتظارات بیمه شدگان از کیفیت خدمات سازمان های بیمه گر پایه کشور در استان مرکزی با استفاده از مدل سروکوآل (مطالعه موردی: سازمان بیمه ایران) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه ادراکات و انتظارات بیمه شدگان از کیفیت خدمات سازمان های بیمه گر پایه کشور در استان مرکزی با استفاده از مدل سروکوآل (مطالعه موردی: سازمان بیمه ایران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه ادراکات و انتظارات بیمه شدگان از کیفیت خدمات سازمان های بیمه گر پایه کشور در استان مرکزی با استفاده از مدل سروکوآل (مطالعه موردی: سازمان بیمه ایران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه ادراکات و انتظارات بیمه شدگان از کیفیت خدمات سازمان های بیمه گر پایه کشور در استان مرکزی با استفاده از مدل سروکوآل (مطالعه موردی: سازمان بیمه ایران) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي مديريت نوين در افق 1404

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

امروزه صنعت بیمه از عمده ترین و قوی ترین نهادهای اقتصادی و پشتیبان سایر نهادهای اقتصادی و خانوارها تلقی می شود. خدماتی بودن این صنعت ویژگی های خاصی به آن بخشیده است. مبنای کیفیت خدمات، ادراکات و انتظارات مشتریان از خدمت است. برای ارزیابی کیفیت خدمات مدل های مختلفی وجود دارد که یکی از معتبرترین آن ها مدل سروکوآل می باشد. به طور کلی هدف پژوهش حاضر مقایسه بین ادراکات و انتظارات بیمه شدگان از کیفیت خدمات سازمان بیمه ایران استان مرکزی می باشد.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه بیمه شدگان سازمان بیمه ایران در استان مرکزی طی سال 1394 تشکیل داده اند. با توجه به اطلاعات موجود تعداد بیمه شدگان مذکور 531395 نفر می باشد. با توجه به فرمول کوکران، تعداد نمونه 384 نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری تصادفی ساده است. در جمع آوری داده های پژوهش نیز از دو روش کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه استاندارد سروکوآل (پاراسورامان و زیتهمل، 1988) استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار استنباطی (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون t همبسته، آزمون t دو نمونه مستقل، تحلیل واریانس تک عاملی، آزمون تعقیبی توکی و آزمون فریدمن) استفاده گردید. یافته ها نشان داد که ادراکات از کیفیت خدمات سازمان بیمه ایران با انتظارات از آن در بین بیمه شدگان متفاوت می باشد. این یافته در خصوص تمامی ابعاد مدل سروکوآل نیز صادق بوده و نشان دهنده تایید فرضیه اصلی پژوهش به طور کامل می باشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

نقش شبکه های مهاجرت دربالا رفتن سرمایه اجتماعی وتداوم روند مهاجرت به شهراسلامشهر

نقش شبکه های مهاجرت دربالا رفتن سرمایه اجتماعی وتداوم روند مهاجرت به شهراسلامشهر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش شبکه های مهاجرت دربالا رفتن سرمایه اجتماعی وتداوم روند مهاجرت به شهراسلامشهر دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش شبکه های مهاجرت دربالا رفتن سرمایه اجتماعی وتداوم روند مهاجرت به شهراسلامشهر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش شبکه های مهاجرت دربالا رفتن سرمایه اجتماعی وتداوم روند مهاجرت به شهراسلامشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش شبکه های مهاجرت دربالا رفتن سرمایه اجتماعی وتداوم روند مهاجرت به شهراسلامشهر :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

مهاجرت در کشور ما بیشتر به صورت مهاجرت روستا به شهر بوده است که اکثر پژوهندگان به اثرات منفی این مهاجرت ها در مبداء به صورت کمبود نیروی فعال و همچنین در مقصد به صورت زاغه نشینی و بالا رفتن میزان جرم و جنایت و شغل های کاذب پرداخته اند و کمتر به اثرات مثبت این مهاجرت ها در مبداء و مقصد پرداخته شده است . این پژوهش به اثرات مثبت مهاجرین در مقصد پرداخته است و نشان می دهد که چگونه مهاجرین با تشکیل شبکه های اجتماعی در مقصد اثرات منفی و ریسک مهاجرت را پایین آورده و باعث تداوم روند مهاجرت می شود و همچنین اثرات این شبکه های اجتماعی مهاجرین را در گسترش سرمایه اجتماعی شهر مقصد بررسی می کند. نتایج حاکی از پژوهش نشان می دهد که شهر اسلامشهر یکی از اینگونه شهرهاست که شبکه های اجتماعی مهاجرین در این شهر تشکیل شده است و ریسک مهاجرت را برای مهاجرین بعدی پایین آورده است و با گسترش سرمایه اجتماعی بین مهاجرین ، باعث تداوم روند مهاجرت به اسلامشهر شده است .

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش آزادسازی لاگرانژ در واحدهایتولید همزمان (برق و حرارت ) با در نظر گرفتن موقعیت شیر بخار

پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش آزادسازی لاگرانژ در واحدهایتولید همزمان (برق و حرارت ) با در نظر گرفتن موقعیت شیر بخار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش آزادسازی لاگرانژ در واحدهایتولید همزمان (برق و حرارت ) با در نظر گرفتن موقعیت شیر بخار دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش آزادسازی لاگرانژ در واحدهایتولید همزمان (برق و حرارت ) با در نظر گرفتن موقعیت شیر بخار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش آزادسازی لاگرانژ در واحدهایتولید همزمان (برق و حرارت ) با در نظر گرفتن موقعیت شیر بخار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش آزادسازی لاگرانژ در واحدهایتولید همزمان (برق و حرارت ) با در نظر گرفتن موقعیت شیر بخار :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی پخشبار اقتصادی مبتنی بر روش آزادسازی لاگرانژ و با حضور واحدهای تولید همزمان برق و حرارت میباشد. پخش اقتصادی بار در سیستم های قدرت به معنای یافتن ترکیبی بهینه از توان های تولیدی است بطوریکه هزینه تولید را کاهش داده و قیود مساوی و نامساوی مسئله را برآورده سازد. پخش بار اقتصادی بر مبنای روش آزادسازی لاگرانژ و با حضور واحدهای تولید همزمان برق و حرارت به دو شیوه بهینه سازی سطح بالاتر و سطح پایین تر انجام میگردد. در بهینه سازی سطح بالاتر از تابع دوگان لاگرانژ برای بروز رسانی ضرایب لاگرانژ استفاده شده به نحوی که تولید برق و حرارت مساوی تقاضا گردد. در بهینه سازی سطح پایین تر، با کاهش هزینه تولید شاخه های فرعی مسئله و قیود محلی آنها بصورت جداگانه سرو کار داریم. در انجام بهینه سازی در این سطح، از الگوریتم تجمع ذرات استفاده شده است. در واقع روش مورد استفاده، ترکیبی از روش آزادسازی لاگرانژ و الگوریتم تجمع ذرات میباشد. همچنین در این مقاله اثر شیر بخار برای واحدهای تولید کننده توان الکتریکی لحاظ شده و تاثیر آن بر تابع هزینه کل نیز تهیه و روی یک Matlab مورد بررسی قرارگرفته است. برنامه کامپیوتری الگوریتم مورد استفاده در محیط نرم افزاری سیستم چهار واحدی نمونه که شامل یک واحد تولید توان الکتریکی، یک واحد تولید توان حرارتی و دو واحد تولید همزمان برق و حرارت است، شبیه سازی شده و سپسنتایج بدست آمده با سایر روش ها مقایسه می شود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش آزادسازی لاگرانژ در واحدهایتولید همزمان (برق و حرارت ) با در نظر گرفتن موقعیت شیر بخار روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش آزادسازی لاگرانژ در واحدهایتولید همزمان (برق و حرارت ) با در نظر گرفتن موقعیت شیر بخار

دانلود این فایل

بررسی تاثیر تنش شوری کلرید سدیم برخصوصیات رویشی گیاه توت فرنگی رقم پاروس

بررسی تاثیر تنش شوری کلرید سدیم برخصوصیات رویشی گیاه توت فرنگی رقم پاروس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر تنش شوری کلرید سدیم برخصوصیات رویشی گیاه توت فرنگی رقم پاروس دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر تنش شوری کلرید سدیم برخصوصیات رویشی گیاه توت فرنگی رقم پاروس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر تنش شوری کلرید سدیم برخصوصیات رویشی گیاه توت فرنگی رقم پاروس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر تنش شوری کلرید سدیم برخصوصیات رویشی گیاه توت فرنگی رقم پاروس :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

تنش شوری ازمهم ترین تنش های غیر زیستی برای گیاهان است. با توجه با کمبود آب هایی با کیفیت مناسب برای استفاده در کشاورزی ، کشاورزان به اجبار به طرف استفاده از آب هایی با کیفیت پایین و شور پیش می روند. یکی از عوامل موثر در رشد و عملکرد توت فرنگی کیفیت آب مصرفی و خاک مورد نیاز این گیاه است به منظور بررسی و ارزیابی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات رویشی گیاه توت فرنگی رقم پاروس (Fragaria × ananassa) آزمایشی با 4 سطح سدیم کلرید(100،50،0 و 150 میلی مولار) در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در پایان آزمایش گیاهان از بستر خارج و وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و تعداد برگا اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شوری اثر کاهنده معنی داری بر شاخص های رشدی گیاه داشت.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسی تاثیر تنش شوری کلرید سدیم برخصوصیات رویشی گیاه توت فرنگی رقم پاروس روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسی تاثیر تنش شوری کلرید سدیم برخصوصیات رویشی گیاه توت فرنگی رقم پاروس

دانلود این فایل

حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

در فرهنگ های لغت فارسی معین مشارکت به معنی شریک ساختن، باهم شریک شدن، شرکت کردن با هم، عمل یافرآیند شریک کردن، همدستی، انبازی ،تعیین سود یا زیان دو یا چند تن که با سرمایه های معین در زمان هایمشخص به بازرگانی پرداخته اند، اشتراک مساعی ،توانمند سازی، بسیج مردم، مسئولیت پذیری، خود گردانی ،تقسیم کار، انسانی کردن ،خود یاری ،خود اتکایی و عدم تمرکز آمده است.مشارکت از نظر لغوی بر وزن مفاعله یعنی شرکتدو جانبه افراد برای انجام امری می باشد.مشارکت مردمی اساس توسعه پایدار شهری است.پروژه ای که توسط سازمان بهداشت جهانی تعریف شده بر دو اصل است:هماهنگی بین بخشی و مشارکت مردمی محمد زاده اصل 5831شهر به عنوان یک سامانه دارای عناصر گوناگونی است و به صورت مداوم بر آنها اثر می گذارد و یا از آنها تاثیر میپذیرد.در فرآیند کنونی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری استفاده از راهبردهای مشارکتی و رویکرد برنامه ریزی از پایین به بالا به تدریج مورد اجماع نظر برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گرفته است هدف از این برنامهریزی این است که همه عناصری که در مدیریت شهری موثر هستند باید بتوانند به سهم خود در این امر مشارکت کنند تا نهایتا دستیابی به توسعه پایدار در شهر میسر گردد توسعه پایدار نیز عبارت از شیوه ای از توسعه که در عین رفع نیازهای جامعه ی کنونی از توانایی نسلهای آینده در برآوردن نیازهایش نکاهددر دنیای امروز مشارکت مردمی یکی از راه های رسیدن به پیشرفت و توسعه است.رهیافت مشارکت محلی مردم را برای داشتن نقش موثر در سرنوشت شان آماده می کندو آنها را قادر می سازد تا در فرآیندهای توسعه و حفاظت مشارکت کنند. در طی سال هایگذشته بسیاری از برنامه ریزان و مدیران در کار مدیریت و برنامه ریزی شهری در سطح جهانی بر ترویج نگرش مشارکتی برای تشویق نوعی مدیریت و برنامه ریزی از پایین به بالا و توانمند سازی به منظور نظارت بر اقداماتتوسعه ای تاکید داشته اند و تصمیم گیری و چاره اندیشی در خصوص حل مسائل شهری مبتنی بر اجتماعات محله ای با هدف تامین شرایط لازم برای رفاه شهروندان را مدنظر داشته اند. موضوع مشارکت مردم پس از انقلاب اسلامیبیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفت .شوراهای شهر به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت شهری مطرح است که می تواند نقش مهمی در فرایند توسعه شهری داشته باشد رضوانی .احمدی 5833 شهر مجموعه ای از ترکیب عوامل طبیعی اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده است احمدی 5833 ص 51

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

دانلود این فایل

ضرورت بررسی مزایای استفاده از شناورهای پلی اتیلنی در ساخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی

ضرورت بررسی مزایای استفاده از شناورهای پلی اتیلنی در ساخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ضرورت بررسی مزایای استفاده از شناورهای پلی اتیلنی در ساخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ضرورت بررسی مزایای استفاده از شناورهای پلی اتیلنی در ساخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ضرورت بررسی مزایای استفاده از شناورهای پلی اتیلنی در ساخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ضرورت بررسی مزایای استفاده از شناورهای پلی اتیلنی در ساخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : هجدهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

طی 30 سال گذشته ساخت سازه های سبک وزن گسترش یافته است در طول این دوره استفاده از آلیاژهای الومینیوم و کامپوزیتهای افزایش یافته اما با توجه به عمر محدود و معایبی که در مقایسه با مواد جدید نظیر High density polyethylene پلی اتیلن بادانسیته بالا دارند این مقاله تلاش شدهاست که کاربرد مواد پلی اتینی در ساخت شناورها بررسی شود و مزایای و معایب هر یکی از مواد کامپوزیتی و پلی اتیلنی در ساخت شناور به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد لازم به ذکر است با وجود این که امروزه استفاده از این مواد در دنیا به طور گسترده ای رو به افزایش است اما کاربرد این مواد در ایران به جز در مواردی محدود، هنوز جایگاه خود را در صنایع کشتی سازی پیدا نکرده است در این مقاله با معرفی نمونه ای از این دست شناورها، کاربرد مواد پلی اتیلن فشرده در ساخت این شناورها مورد بررسی قرار گرفته است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی ضرورت بررسی مزایای استفاده از شناورهای پلی اتیلنی در ساخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ضرورت بررسی مزایای استفاده از شناورهای پلی اتیلنی در ساخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی هدایت میشوید
ضرورت بررسی مزایای استفاده از شناورهای پلی اتیلنی در ساخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی

دانلود این فایل

بررسی اثر طبقه نرم در قاب های ساختمانی بتنی دارای دیوار برشی

بررسی اثر طبقه نرم در قاب های ساختمانی بتنی دارای دیوار برشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثر طبقه نرم در قاب های ساختمانی بتنی دارای دیوار برشی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر طبقه نرم در قاب های ساختمانی بتنی دارای دیوار برشی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اثر طبقه نرم در قاب های ساختمانی بتنی دارای دیوار برشی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثر طبقه نرم در قاب های ساختمانی بتنی دارای دیوار برشی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بارها مشاهده شده است که در ساختمان های اسکلت بتنی بنا به دلایل مختلف از جمله افزایش ارتفاع طبقه و یا کاهش سختی اجزای باربر جانبی باعث به وجود آمدن طبقه نرم در ساختمان گشته که با توجه به زلزله های اخیر و اهمیت در نظر گرفتن این موضوع و تاکید آن در آیین نامه 2800 بر این شد که اثر طبقه نرم در عملکرد یک ساختمان مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور دو تیپ سازه بتنی دارای دیوار برشی 8 طبقه و 12 طبقه در نظر گرفته شده، که با نرم کردن تک تک طبقات در ارتفاع سازه، رفتار سازه ارزیابی گردید. نتایج حاکی از آن است که ایجاد طبقه نرم در طبقات پایین تر بحرانی تر می باشد همچنین وجود طبقه نرم باعث ایجاد شکست ترد در سازه می شود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی بررسی اثر طبقه نرم در قاب های ساختمانی بتنی دارای دیوار برشی آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی اثر طبقه نرم در قاب های ساختمانی بتنی دارای دیوار برشی هدایت میشوید
بررسی اثر طبقه نرم در قاب های ساختمانی بتنی دارای دیوار برشی

دانلود این فایل

بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان (جایگاه های سوخت شهر ایلام)

بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان (جایگاه های سوخت شهر ایلام)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان (جایگاه های سوخت شهر ایلام) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان (جایگاه های سوخت شهر ایلام) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان (جایگاه های سوخت شهر ایلام)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان (جایگاه های سوخت شهر ایلام) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي علوم مديريت پيشرفت ها، نوآوري ها و چالش ها

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان جایگاه های سوخت شهر ایلام باشد. این تحقیق پیمایشی، کاربردی، توصیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بوده است. جامعه آماری شامل کارکنان جایگاه های سوخت شهر ایلام، که حدود 70 نفر بوده اند.روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه طبق فرمول کوکران و 40 نفر انتخاب شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، خی دو و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. آزمون فرضیات نشان می دهد که رفتار مدیریت به صورت مستقیم و رفتار اخلاقی کارکنان اثرگذار بوده و رفتار کارکنان متأثر از رفتار مدیریت با آنهاست. از طرفی در مورد امکانات رفاهی که مدیریت و محل کار در اختیار کارکنان می گذارد نیز ارتباط مستقیم با رفتار اخلاقی کارکنان داشته و سابقه کار با رفتار اخلاقی کارکنان ارتباط مستقیم ندارد. در صورتی که تحصیلات افراد هر چه بالاتر رود موجب رفتار بهتر کارکنان می شود .

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان (جایگاه های سوخت شهر ایلام)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان (جایگاه های سوخت شهر ایلام) را در ادامه مطلب ببینید
بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان (جایگاه های سوخت شهر ایلام)

دانلود این فایل

استفاده از سامانه های خورشیدی در طرح های معماری به منظور کاهش مصرف انرژی ساختمان ها

استفاده از سامانه های خورشیدی در طرح های معماری به منظور کاهش مصرف انرژی ساختمان ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

استفاده از سامانه های خورشیدی در طرح های معماری به منظور کاهش مصرف انرژی ساختمان ها دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد استفاده از سامانه های خورشیدی در طرح های معماری به منظور کاهش مصرف انرژی ساختمان ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي استفاده از سامانه های خورشیدی در طرح های معماری به منظور کاهش مصرف انرژی ساختمان ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن استفاده از سامانه های خورشیدی در طرح های معماری به منظور کاهش مصرف انرژی ساختمان ها :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس تخصصي معماري و شهرسازي ايران

تعداد صفحات : 3

چکیده مقاله:

بزرگترین مصرف کننده انرژی در کشورساختمان ها می باشندکه با توجه الگوی مصرف انرژی در کشور.بیشترین سهم مصرف انرژی در ساختمان ها به سرمایش و سیستم های تهویه مطبوع اختصاص می یابد. یکی از راه های کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها صرفه جویی انرژی در مرحله ی اول یعنی در طراحی معماری است که یک روش کم هزینه به شمار می رود. بکارگیری تهویه طبیعی در ساختمان ها یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد آسایش حرارتی و همچنین کاهش بار سرمایشی ساختمان ها می باشد که از دیر باز مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از سیستم های غیر فعال درجهت سرمایش ساختمان ها در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این سیستمم ها، سامانه های خورشیدی هستند که نحوه ی کار آنها براساس پدیده اثر دودکشی است. هوا در این سیستم ها یک منبع برودتی به شمار می رود. در این مقاله به معرفی سیستم سامانه های خورشیدی پرداخته و میزان کارآیی آن در جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

مقایسه آیین نامه بارگذاری پل های راه ایران (بار نوع اول) و آئین نامه آشتو

مقایسه آیین نامه بارگذاری پل های راه ایران (بار نوع اول) و آئین نامه آشتو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه آیین نامه بارگذاری پل های راه ایران (بار نوع اول) و آئین نامه آشتو دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه آیین نامه بارگذاری پل های راه ایران (بار نوع اول) و آئین نامه آشتو کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه آیین نامه بارگذاری پل های راه ایران (بار نوع اول) و آئین نامه آشتو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه آیین نامه بارگذاری پل های راه ایران (بار نوع اول) و آئین نامه آشتو :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مهندسي عمران با رويکرد تکنولوژي هاي نوين

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مسائل در بحث طراحی پل،بارگذاری آن ودر مبحث بارگذاری نیز توجه به نوع و مقدار بار وتردد وتناسب آن با واقعیت است . با توجه به اینکه وسایل نقلیه عبوری از پل ها بسیار متنوع می باشند، لذا تعیین بحرانی ترینحالت بار گذاری ترافیکی بسیار پیچیده است. برای سهولت امر، در کشورهای مختلف با انجام یک سری مطالعاتتحلیلی و آماری ، یک مجموعه سربارهای استاندارد تعیین می شود که معادل بحرانی ترین حالت ترافیکی واقعی عبوریمحسوب می شود .بنابراین، بدیهی است که به علت تفاوت در مشخصات ناوگان حمل و نقل کشور های مختلف بارگذاریمحاسباتی پل ها در آیین نامه ها های مختلف متفاوت باشند. این مقاله به بررسی مقایسه ای بارگذاری پل در ایران (نشریهشماره 139 سازمان برنامه و بودجه – 1379 ) و بارگذاری ایین نامه آشتو می پردازد. نتایج این بررسی نشان می دهد کهکمیت های لنگر وبرش در پل های یک دهانه ساده حاصل از بارهای آیین نامه بارگذاری پل در ایران در مقایسه با آییننامه آشتو بزرگتر می باشند لذا می توان آیین نامه بار گذاری ایران را جزو بارگذاری سنگین در نظر گرفت.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل مقایسه آیین نامه بارگذاری پل های راه ایران (بار نوع اول) و آئین نامه آشتو با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقایسه آیین نامه بارگذاری پل های راه ایران (بار نوع اول) و آئین نامه آشتو دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل